Garantie

Naast de wettelijke garantierechten van de koper ten opzichte van de verkoper – en zonder deze rechten te beperken – garandeert Garagedeuren Doetinchem de koper van een nieuw product het volgende:

I. Duur en aanvang van de garantie

1. De garantietermijn bedraagt:

a.) 60 maanden (5 jaar) voor  panelen van garagedeuren , mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.

b.) 24 maanden (2 jaar) voor  garagedeuren volledig, mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.

c.) 24 maanden ( 2 jaar)  op garagedeur automatisering, mits deze volgens voorschriften wordt gebruikt

2. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product. Deze leverdatum staat vermeld op de aankoopnota van de wederverkoper. Garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie zorgen niet voor een verlenging van de garantietermijn.

II. Garantievoorwaarden

1. Het product moet bij een geautoriseerde Verano-wederverkoper zijn gekocht.

2. De garantievoorwaarden zijn alleen geldig als de fabrieksgarantie-retourkaart digitaal is ingevuld en verzonden (www.verano.nl/garantie) of per post is opgestuurd naar Verano te Best.

3. Garantie kan worden ingeroepen op voorwaarde dat het product is betaald volgens de betalingsvoorwaarden die voor het product zijn overeengekomen.

III. Inhoud en omvang van de garantie

1. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Garagedeuren Doetinchem de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen.

2. Het product kan ter reparatie aangeboden worden. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Garagedeuren Doetinchem de te vervangen materialen kosteloos vervangen. Transport van en naar wederverkoper zal geschieden op kosten van Garagedeuren Doetinchem.

3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Garagedeuren Doetinchem.

4. De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vervangen van defecte onderdelen. Garagedeuren Doetinchem neemt geen aansprakelijkheid op zich voor afgeleide schade, waaronder bijkomend verlies, of productaansprakelijkheid buiten hetgeen volgt uit dwingend recht.

IV. Beperking van de garantie

Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:

1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.

2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.

3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of ander natuurlijk verschijnsel.

4. Normale slijtage.

5. Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet-erkende installateur.

6. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.

7. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

8. Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van stalenmateriaal en/of leaflets.

9. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaakmiddelen of enige andere conditie.

V.  Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.

Contact